ข้อมูลครูและบุคลากร

บุคลากรในโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม  ปีการศึกษา  2560

นายโยทิน  สุดหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

                                                
             นายวิชัย  กีรติมหาตม์            นางวรนุช  ณรงค์ชีวพัฒน์               นายอาคม  ประหยัด                   นายอุทิศ  ตุพิมาย
        หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ         หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

                                             
                 นางโศภิส  แปลนดี             นางสาวอำนวย  คำสงคราม           นางจริยา  สารสัสดีกุล          นางสุกัญญา  โฉดโคกสูง
               ครูชำนาญการพิเศษ                 
ครูชำนาญการพิเศษ                 ครูชำนาญการพิเศษ                ครูชำนาญการพิเศษ
                                              
              นางมณีรัตน์  แสงปัก               นางประนอม  ตุพิมาย                 นางรัชดาภรณ์  ทำสวน          นางจินตนา  วิริยโพธิผล
               ครูชำนาญการพิเศษ                 ครูชำนาญการพิเศษ                 ครูชำนาญการพิเศษ                     ครูชำนาญการ
                                           
        นายฉันทเชษฐ์  ฤทธิ์กมลศิลป์       นายธวัช  เรืองประโคน                  นายดนัย  ศิริประภา                   นางอำพร  สุเรรัมย์
                 ครูชำนาญการ                          ครูชำนาญการ                            ครูชำนาญการ                           ครูชำนาญการ 
                                            
                 นางปณาลี  คำมณี        นางสาวกาญจนา  เจิมทองหลาง      นางสาวนุชนาถ  โพธิ์จันดี         นายประจักษ์  สุภาวิตานันท์
                 ครูชำนาญการ                          ครูชำนาญการ                          พนักงานราชการ                          ครูอัตราจ้าง
                                              
           นางสาวอัจฉราพร  โพธิ์จันดี        นางสาวมินลดา  จำลองนาค   นางสาวพัสตราภรณ์  สมบูรณ์    นางสาวสุกัญญา บับภาวะตา
                      ครูธุรการ                                 ครูอัตราจ้าง                              ครูอัตราจ้าง                           ครูอัตราจ้าง                                                            
                นายอุไร  จำลองนาค              นายบุญเพ็ง  จันพลงาม               นายสุบรรณ  พุทธิเสน              นายสรกฤช  พรมพิลา
           เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ ส.4              ช่างไฟฟ้า  ระดับ  4                    ช่างไฟฟ้า  ระดับ  4                ช่างไฟฟ้า  ระดับ  4  
         
                   Comments