ผอ. สพม. 32 พบเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์28 ม.ค. 2560 00:25โดยAdmin Jaturatpit
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น
ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ตรวจเยี่ยมชมโรงเรียนจตุราษ
ฎร์พิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สพม. เขต 32
มอบนโยบายในการจัดการศึกษา การเตรียมความพร้อมในการทดส
อบระดับชาติ O-Net
และให้กำลังใจครูและนักเรีย
นในการจัดการเรียนการสอน
Comments