คุณลักษณะอันพึงประสงค์

       คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
3. มีน้าใจ ให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวม 
4. มีความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
5. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าComments