กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สื่อการสอน วิชาชีววิทยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 เรื่องระบบการหมุนเวียนเลือดในหัวใจ 
โดย  นางจริยา  สารสัสดีกุล 

วิดีโอ YouTube
Comments